INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)


I. Správce osobních údajů
Obchodní společnosti: Dentpro Ječná (Ječná 1 s.r.o.), Dentpro Ostrava (Vitaldent Plus s.r.o.), Dentpro Na Příkopě (Elite Dental Prague s.r.o.), Pštrossova Medical Centrum (Pštrossova Medical s.r.o., Dentpro s.r.o.), Stomatologie Skalka s.r.o., STOMAT, spol.s.r.o.
Kontaktní osoba: Karolina Sechovská
Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

II. Účel/y zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem
− poskytování zdravotních služeb
− vykazování hrazených zdravotních služeb
− vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
− sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
− organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů, vč. kontaktování pacienta
za účelem připomenutí objednané návštěvy/prohlídky, připomenutí preventivních prohlídek a
zaslání e Receptu)
− vedení účetnictví, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví
− ochrana práv správce a zkvalitňování jeho služeb

III. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je
− splnění naší zákonné povinnosti
− splnění závazků ze smlouvy související s poskytováním zdravotních služeb (tato smlouva
nemusí být uzavřena písemně)
− oprávněný zájem správce na ochraně práv správce a zkvalitňování služeb správce

IV. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních
případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby
oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle příslušných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, příp. podle dalších právních předpisů. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to poskytovateli následné zdravotní péče nebo na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

V. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně nejdéle po dobu odpovídající archivačním lhůtám pro zdravotnickou dokumentaci.

VI. Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů, která můžete uplatnit za podmínek a v rozsahu stanovených v nařízení a v souvisejících právních předpisech:
− právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
− právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
− právo na omezení zpracování.
− právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se mj. nevztahuje na osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje. Údaje, které o Vás vedeme v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), tedy vymazat nesmíme;
− právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně a na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci. Můžete požádat o výpis ze zdravotnické dokumentace. Originální zdravotnická dokumentace musí být uchovávána u nás i poté, co se zaregistrujete u jiného lékaře.
− právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Další důvody pro vznesení námitky a
postup jejího vyřízení jsou uvedeny v čl. 21 nařízení.

VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb a plnění zákonných povinností s tím souvisejících je zákonným požadavkem. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

V Praze, dne 01.04.2020